ข้อมูลใบอนุญาตรายอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม

     ปัจจุบัน EEC-OSS ได้พัฒนาบริการ การอนุมัติ อนุญาต ครอบคลุม 8 พระราชบัญญัติ 44 งานบริการ รองรับ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว