มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

บีโอไอ กับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพขยายเวลายื่นขอรับการส่งเสริมตามมาตรการถึง ธันวาคม 2565 ปรับปรุงมาตรการย่อย ให้ครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากภาคเกษตร เช่น
– มาตรการฐานระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร (ISO 22000)
– มาตรการฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน (ISO 14061)
6 มาตรการย่อย ภายใต้มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ได้แก่
1. การประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
3. การวิจัยและพัฒนา หรือ ออกแบบทางวิศวกรรม
4. การยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล
5. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
6. การยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

สิทธิประโยชน์
– มาตรการย่อย 1-5 ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา 3 ปี
– มาตรการย่อย 6 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 100% เป็นเวลา 3 ปี

อ่านทั้งหมด