EEC OSS New Version 2022

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ที่เข้ามาประกอบธุรกิจในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โดยพัฒนาระบบให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ EEC One Stop Service : EEC-OSS และมุ่งเน้นการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัย เน้นความง่ายในการประกอบธุรกิจ รวมถึงความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยตามมาตรฐาน

eec-oss

มิถุนายน 2, 2022

บีโอไอ ให้เว้นภาษีสูงสุด 100% ลงทุน “ระบบอัตโนมัติ” สปีดการผลิต

บีโอไอ แนะผู้ประกอบการลงทุนระบบอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เสริมแกร่งซัพพลายเชน พร้อมรองรับเศรษฐกิจไทยฟื้นหลังโควิด

eec-oss

สิงหาคม 18, 2020