EEC OSS New Version 2022


EEC OSS New Version 2022

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ที่เข้ามาประกอบธุรกิจในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โดยพัฒนาระบบให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ EEC One Stop Service : EEC-OSS และมุ่งเน้นการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัย เน้นความง่ายในการประกอบธุรกิจ รวมถึงความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยตามมาตรฐาน

EEC OSS 2022  ได้มีการปรับปรุงกระบวนงานพัฒนาก้าวสู่การเป็น Digital Platform เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการบนแพลตฟอร์มที่ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชน นักธุรกิจ SME  Start Up สามารถร่วมเป็นผู้ให้บริการเพื่องานบริการที่หลากหลายและดึงดูดให้มีนักลงทุนสนใจเข้าใช้แพลตฟอร์มมากขึ้น สำหรับนักลงทุนในพื้นที่ อีอีซี  มีการพัฒนางานบริการและฟังก์ชันที่ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของนักลงทุน เช่น บริการข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนและสิทธิประโยชน์การลงทุน บริการข้อมูลการขอใบอนุญาตต่าง ๆ โดยที่เจ้าของบริษัทสามารถติดตามสถานะของใบอนุญาตว่าอยู่ขั้นตอนการพิญจารณาไหนแล้วได้ และที่เพิ่มเข้ามาใหม่สำนักลงทุนรายใหม่ที่สนใจลงทุนในพื้นที่ อีอีซี อยากทราบข้อมูลพื้นที่ว่างสามารถใช้บริการ eMap ในการค้นหาพื้นที่ที่สนใจได้เลย

สำหรับเจ้าหน้าที่อนุมัติ อนุญาตผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสามารถบริหารจัดการการอนุมัติ อนุญาต ใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องได้โดยผ่านเว็บไซต์ สามารถทำได้ทุกที ทุกเวลา