ผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ปรับปรุงครั้งที่ 1)


ปิดประกาศ 15 วัน ผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทร

โฆษณาทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ และระบบเครือข่ายสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 –  5 สิงหาคม 2563

ปิดประกาศเอกสาร แผนที่และแผนผังฯ ไม่น้อยกว่า 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 – 21 สิงหาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น.

  ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 
– ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.


  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์
 สงวนสิทธิ์ในการยื่นคำร้องผู้มีส่วนได้เสีย ได้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2563


 

ที่มา: กรมโยธาธิการแลผังเมือง