EEC OSS New Version 2022

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ที่เข้ามาประกอบธุรกิจในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โดยพัฒนาระบบให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ EEC One Stop Service : EEC-OSS และมุ่งเน้นการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัย เน้นความง่ายในการประกอบธุรกิจ รวมถึงความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยตามมาตรฐาน

อ่านทั้งหมด

มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

บีโอไอ กับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพขยายเวลายื่นขอรับการส่งเสริมตามมาตรการถึง ธันวาคม 2565 ปรับปรุงมาตรการย่อย ให้ครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากภาคเกษตร เช่น
– มาตรการฐานระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร (ISO 22000)
– มาตรการฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน (ISO 14061)
6 มาตรการย่อย ภายใต้มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ได้แก่
1. การประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
3. การวิจัยและพัฒนา หรือ ออกแบบทางวิศวกรรม
4. การยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล
5. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
6. การยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

สิทธิประโยชน์
– มาตรการย่อย 1-5 ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา 3 ปี
– มาตรการย่อย 6 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 100% เป็นเวลา 3 ปี

อ่านทั้งหมด

สกพอ. รับโล่เกียรติคุณ Gov Cloud 2020 จากระบบ EEC-OSS ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานงาน “Gov Cloud 2020” The Future of Digital Government พร้อมมอบโล่เกียรติคุณ Gov Cloud 2020 ที่ใช้งานคลาวด์กลางภาครัฐ ให้แก่นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี

อ่านทั้งหมด

บีโอไอ ให้เว้นภาษีสูงสุด 100% ลงทุน “ระบบอัตโนมัติ” สปีดการผลิต

บีโอไอ แนะผู้ประกอบการลงทุนระบบอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เสริมแกร่งซัพพลายเชน พร้อมรองรับเศรษฐกิจไทยฟื้นหลังโควิด

อ่านทั้งหมด
1 2