ระบบให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ

( EEC One Stop Service : EEC-OSS )

*เพื่อประสิทธิภาพในการใช้บริการ แนะนำให้ใช้

Highlights

News Update

'จิสด้า' หนุนอุตสาหกรรมอวกาศ หวังแข่งขันกับสิงคโปร์-อินโดนีเซีย หนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย อีอีซี พร้อมลุยพัฒนาสถานีดาวเทียมศรีราชา​

อุตสาหกรรมอวกาศ (Space Industry) ในไทยมีแนวโน้มขยายตัว โดยคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) รายงานผลการศึกษามูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในอุตสาหกรรมอวกาศของไทยปี 2562 มีมูลค่า 56,000 ล้านบาท ซึ่งอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมกิจการทางตรง เช่น ระบบรับสัญญาณภาคพื้นดิน การผลิตอากาศยาน รวมถึงกิจการต่อเนื่อง เช่น การกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ การแพทย์ทางไกล...

สยามคูโบต้า เปิดฟาร์มต้นแบบ 220 ไร่ จ.ชลบุรี ใช้เทคโนโลยีไอโอที สร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ ครบวงจร 1 เดียวในภูมิภาคอาเซียน คาดเสร็จสมบูรณ์ ส.ค.นี้

การผลักดันนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ในระยะต่อไปจะมีการพัฒนาการเกษตรด้วยเทคโนโลยี โดยมีการใช้เทคโนโลยีกับสายธุรกิจจากฟาร์มถึงผู้บริโภค ซึ่งจะใช้เครื่องมือและเครื่องจักรในการผลิต เช่น หุ่นยนต์ โดรน จีพีเอส รวมถึงมีการควบคุมสายพันธุ์ การวางระบบโลจิสติกส์และอีคอมเมิร์ซ มาใช้ในการเกษตร...

ระบบ EEC-OSS คืออะไร

ระบบ EEC-OSS คือ ระบบให้บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร โดยจะช่วยผู้ประกอบการให้ขอใบอนุญาตได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่าน
ระบบการขออนุญาตออนไลน์ด้วยฟังก์ชันที่ทำให้การขอใบอนุญาตรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น ดังนี้

Smart Assessment

แนะนำใบอนุญาตที่ต้องขอผ่านคำถามเกี่ยวกับธุรกิจ

Smart ID

สามารถขอรับบริการได้ทุกที่ ผ่านบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว

Smart Form & Doc

ไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำกัน หลายคำขอและดึงข้อมูลจากภาครัฐมากรอกให้

Smart Track & Pay

สามารถติดตามสถานะคำขอ
ได้ตลอด และพัฒนาช่องทาง
การจ่ายเงินออนไลน์

Smart License

พัฒนาใบอนุญาตให้จัดเก็บ
รูปแบบออนไลน์
( Digital permit )

ระบบ EEC-OSS ดีอย่างไร

ระบบ EEC-OSS จะอำนวยความสะดวกในกิจกรรมของธุรกิจ ดังนี้

การเริ่มต้นธุรกิจ
ก่อสร้างอาคารและโรงงาน

การบริหารสุขอนามัย

การต่ออายุ
คนงานต่างชาติ

การบริหารธุรกิจและ
โรงงานอุตสาหกรรม