ระบบให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ

( EEC One Stop Service : EEC-OSS )

*เพื่อประสิทธิภาพในการใช้บริการ แนะนำให้ใช้

ข้อมูลที่น่าสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สกพอ.สร้างระบบ EEC – OSS หนุนผู้ประกอบการ นักลงทุน ทำธุรกรรมคล่องตัว

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมที่เข้ามาประกอบธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี โดยสร้าง ระบบการให้บริการเบ็ดเสร็จแบบครบวงจร (One Stop Service : EEC-OSS) เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ โดยอำนวยความสะดวก อาทิ การเชื่อมโยงเอกสารของหน่วยงานภาครัฐเพื่อลดเอกสารที่ซ้ำซ้อนกัน และสามารถยื่นขออนุมัติอนุญาตได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นต้น

ลงนามร่วมลงทุน ‘โครงการพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออก’

วันนี้ 19 มิ.ย. ที่ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในพิธีลงนามสัญญาโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก ระหว่าง สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และ บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จํากัด เพื่อร่วมกันลงทุนพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

ทำไมต้อง EEC-OSS ?

ระบบ EEC-OSS คืออะไร

ระบบ EEC-OSS คือ ระบบให้บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร โดยจะช่วยผู้ประกอบการให้ขอใบอนุญาตได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่าน
ระบบการขออนุญาตออนไลน์ด้วยฟังก์ชันที่ทำให้การขอใบอนุญาตรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น ดังนี้

Smart Assessment

แนะนำใบอนุญาตที่ต้องขอผ่านคำถามเกี่ยวกับธุรกิจ

Smart ID

สามารถขอรับบริการได้ทุกที่ ผ่านบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว

Smart Form & Doc

ไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำกัน หลายคำขอและดึงข้อมูลจากภาครัฐมากรอกให้

Smart Track & Pay

สามารถติดตามสถานะคำขอ
ได้ตลอด และพัฒนาช่องทาง
การจ่ายเงินออนไลน์

Smart License

พัฒนาใบอนุญาตให้จัดเก็บ
รูปแบบออนไลน์
( Digital permit )

คุณรู้หรือไม่ ?

ระบบ EEC-OSS ดีอย่างไร

ระบบ EEC-OSS จะอำนวยความสะดวกในกิจกรรมของธุรกิจ ดังนี้